ติดตามรับทราบปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 อ.เขวาสินรินร์ และ อ.จอมพระ

           ติดตามรับทราบปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ปี 2560 อ.เขวาสินรินร์ และ อ.จอมพระ

วันที่ 14-15 กันยายน 2560 นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายวิชิต อยู่ชู จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตาม เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 รวมทั้ง รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการฯ พื้นที่ อ.เขวาสินรินทร์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ จำนวน 4 ราย

                     นายชัย จันทรานุชิต

 

กาวปลูกแก้วมังกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 

กาวปลูกฝรั่ง ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 

               นางอุมาพร กะการดี

 

กาวปลูกกล้วย ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 

                  นายทูล  เจริญยิ่ง

 

การปลูกผักสวนครัว ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 

การเลี้ยงปลา ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

การปลูฝรั่ง  ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

 

การปลูกถั่ว ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

การทำนา ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

เผยแพร่ : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

ที่มา :เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์