ใจนักบุญ หรือ คนบาป ออมสิน ฟาดดอก ฟันกำไรไปได้ถึง 3 หมื่นล้านบาท

-ใหนว่าช่วยครจน!! นี่นะเหรอแบงก์คนจน  …ดอกเบี้ยกู้ถูกจริงเหรอ..???

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในปี 2560 ธนาคารมีกำไรสุทธิหลังหักสำรองหนี้สงสัยจะสูญกว่า 31,212 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิกว่า 57,884 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการบริหารพอร์ตสินทรัพย์และหนี้สินให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดและการบริหารสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ
โดยปี 2560 ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นสุทธิ 112,272 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.9% ส่งผลให้เงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 2.01 ล้านล้านบาท ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิอยู่ที่ 5,701 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 921 ล้านบาท

สำหรับค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจบัตรและบริการอิเล็กทรอนิกส์ ค่านายหน้าและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดที่จูงใจด้วย

ส่วน สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 2.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 ที่ 154,244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.15% ขณะที่ยอดเงินฝากรวมอยู่ที่ 2.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 97,176 ล้านบาทจากปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น 4.5% ด้านหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ณ สิ้นปี 2560 อยู่ที่ 41,203 ล้านบาท หรือ 2.05% ของสินเชื่อรวม   นอกจากนี้ จากผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้สามารถนำส่งรายได้แผ่นดินในปีงบประมาณ 2560 ได้อีก 13,118 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของรัฐวิสาหกิจ

สำหรับธนาคารออมสิน เป็นสถาบันการเงินที่ก่อตั้งขึ้นมาระยะแรกเพื่อรับฝากเงินเด็ก ออกสลากออมสินเพื่อให้ประชาชนออมเงิน ให้สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน แต่ต่อมาในระยะหลังเริ่มตั้งแต่รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ก็ดึงแบงก์มาทำหน้าที่ปล่อยกู้เพื่อแก้ปัญหาให้กับคนจน ในหลายวัตถุประสงค์ ทั้งให้กู้เพื่อทำการค้า กู้แก้หนี้นอกระบบ กู้ซื้อบ้าน ซึ่งแบงก์ออมสินก็ได้รับหน้าที่เรื่อยมา มีรายได้จากดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งเห็นได้ว่าผลดำเนินงานปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิหลังหักสำรองหนี้สงสัยจะสูญกว่า 3 หมื่นล้านบาท  มาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิกว่า 57,884 ล้านบาท  เพราะดอกเบี้ยของแบงก์อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์เอกชน

ขณะนี้แบงก์ออมสินจึงทำหน้าที่ปล่อยกู้เป็นแขนขาในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน เพราะล่าสุดปี 2561 ธนาคารตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด หรือ The Best & Biggest Local Bank in Thailand และจะเป็นธนาคารล้ำสมัย ภายใต้ภารกิจหลักด้านการส่งเสริมการออมพร้อมสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงเป็นแหล่งทุนสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากด้วย โดยธนาคารจะเน้นเป็นธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารเพื่อรายย่อย ธนาคารผู้นำดิจิทัล ธนาคารผู้สูงวัย ธนาคารเพื่อคนรุ่นใหม่ และธนาคารสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยถึงรายกลางและธุรกิจ Start Up
สำหรับปีนี้มีแผน ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยนำธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อส่งเสริมและยกระดับให้มีอาชีพ และรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล


โดยสนับสนุนการให้เงินทุนพร้อมกับการให้ความรู้ทางการเงิน ด้วย “สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์” วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 0% หลังจากนั้น 0.50-1.00% ต่อเดือน ตามประเภทหลักประกัน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี โดยสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), หลักประกันทางธุรกิจ หรือหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ค้ำประกันสินเชื่อได้

 

 

////////////////////////////////////////////////////

ขอขอบคุณที่มา : http://www.tnews.co.th